Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 105/BXD-KTXD gửi Ban quản lý Các dự án giao thông chính về việc chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường.

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

Đối với các công trình giao thông như cầu lớn, bến cảng, hầm,… để phục vụ thi công các công trình chính, cần có các công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình chính như san lấp mặt bằng, xây dựng bãi đúc cấu kiện cọc, dầm dự ứng lực, hệ thống đường thi công, điện nước, nhà xưởng,… phải có thiết kế thì chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công này được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng như đối với các hạng mục công trình xây dựng.

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

Các chi phí phục vụ thi công tại công trường của nhà thầu như cấp điện cục bộ, cấp nước… đã được tính trong chi phí chung qui định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Xác định chi phí công trình phụ trợ tại công trường

Việc xác định dự toán xây dựng công trình đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể:

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

– Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 32/2015/NĐ-CP: “Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng”.

Xem thêm: Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì ?

– Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Nội dung dự toán xây dựng công trình quy định “Dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP được xác định cho công trình, hạng mục công trình, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công”.

– Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định “Chi phí xây dựng của công trình là toàn bộ chi phí xây dựng của các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ (trừ công trình tạm để ở và Điều hành thi công)”.

Xem thêm: Quy định về mật độ xây dựng

Như vậy, việc xác định dự toán xây dựng công trình bao gồm cả chi phí xây dựng của các hạng mục công trình phụ trợ (trừ công trình tạm để ở và Điều hành thi công) là phù hợp các quy định hiện hành. Chi tiết phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình cũng đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.